100412Tarkanian2 :14 in Washington, DC.”

100412Tarkanian2 :14 in Washington, DC."