071212Lawton1 :14 or $101.6 million.”

071212Lawton1 :14 or $101.6 million."